ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ADELPO 2013

 

                                                       ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΓΚΟΗΣ ΑΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΩ
                                                             ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
                                                   21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
                                                                   ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25346/01ΑΤ/Β/91/1587
                                                                            (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
     Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο                                                                                                                                Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
                                                                                                                                                Ποσά         Ποσά
                                                                                                                                              κλειόμενης   κλειόμενης
                                              Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013     Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012                                  χρήσεως 2013  χρήσεως 2012
                                                              Αναπόσβεστη                       Αναπόσβεστη
                                       Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία     Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία
     Β.  ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                                                                Α.   ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
         4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως     115.294,63    610,86    114.683,77  113.231,51  610,86  112.620,65  Ι.  Μετοχικό Κεφάλαιο
                                                                                                                 (1.648.463 μετοχές του 1 €)   1.648.463,00  1.648.463,00
     Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
      ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις                                                                           ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -
         1. Εδαφικές εκτάσεις -Οικόπεδα   900.255,52     0,00     900.255,52  900.255,52    0,00  900.255,52     Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
         3. Κτίρια και τεχνικά Εργα       609.717,28  539.521,65  70.195,63  609.717,28  539.521,65  70.195,63   2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας  275.181,65  275.181,65
         4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις                                                                       λοιπών περιουσιακών στοιχείων
             και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός  432.630,70  141.921,76  290.708,94  432.314,58  141.605,66  290.708,92
         5. Μεταφορικά μέσα               117.571,09  97.339,28   20.231,81  117.571,09  97.339,28  20.231,81  IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
         6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός  88.251,44   73.504,68   14.746,76  87.395,41  72.648,76  14.746,65     1. Τακτικό αποθεματικό          14.807,48    14.807,48
         7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές  733.703,88  0,00  733.703,88  733.703,88  0,00  733.703,88  3. Ειδικά αποθεματικά
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)    2.148.426,03  852.287,37  2.029.842,54  2.147.253,88  851.115,35  2.029.842,41  4. Εκτακτα αποθεματικά
                                                                                                                 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
      ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                                                                        διατάξεων νόμων            38.410,23    38.410,23
         χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                                                                                                           53.217,71    53.217,71
         7. Λοιπές  μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                      5.260,68                         5.260,68
         Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)                   2.035.103,22                     2.035.103,09  V. Αποτελέσματα σε νέο
                                                                                                                 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο  -784.187,26  -642.580,18
     Δ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
      Ι.  Αποθέματα                                                                                              Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)  1.192.675,10  1.334.282,18
         1. Εμπορεύματα                                           130.730,20                      135.963,71
         2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -                                                                   Β.   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
             Υποπροϊόντα και Υπολείμματα                          192.113,63                      188.943,95     1.  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
         4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα                                                                    λόγω εξόδου από την υπηρεσία  3.441,51   3.441,51
              υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας           205.233,24                      213.117,16     2. Λοιπές προλέψεις              5.066,86     5.066,86
         5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                                                                                                    8.508,37     8.508,37
                                                                  528.077,07                      538.024,82  Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
      ΙΙ. Απαιτήσεις                                                                                             Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
         1.  Πελάτες                                 391.857,86                         246.282,22               1. Ομολογιακό Δάνειο          2.180.858,01  2.180.858,01
         Μείον: Προβλέψεις                                        391.857,86                      246.282,22
         2.  Γραμμάτια εισπρακτέα                                                                             ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
              - Χαρτοφυλακίου                          7.439,93                          1.360,00                1. Προμηθευτές                 118.794,50    62.864,51
              - Στις Τράπεζες σε εγγύηση                 0,00      7.439,93                 0,00    1.360,00     2α. Επιταγές πληρωτέες             0,00          0,00
         3.  Γραμμάτια σε καθυστέρηση                             66.515,24                        66.515,24     3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων  0,00          0,00
         3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)                0,00                            0,00            υποχρεώσεων
         3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση                   1.976,10                        26.921,43     4. Προκαταβολές πελατών            0,00          0,00
         7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης                     500.000,00                      500.000,00     5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη  189.575,94  157.703,05
         11. Χρεώστες διάφοροι                                    502.019,05                        498.323      6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί     356.219,42    244.463,63
                                                                1.469.808,18                     1.339.401,53    10. Μερίσματα πληρωτέα             0,00          0,00
      ΙΙΙ. Χρεόγραφα                                                                                             11.Πιστωτές διάφοροι           122.741,61    44.723,93
         1. Μετοχές                                                   0,00                            0,00       Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)       787.331,47    509.755,12

      IV. Διαθέσιμα
         1. Ταμείο                                                19.081,98                         7.734,88
         3.  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                       2.618,73                          518,71
                                                                  21.700,71                         8.253,59
         Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)    2.019.585,96                     1.885.679,94

     Ε.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                               Δ.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
         1. Εξοδα επόμενων χρήσεων                                    0,00                            0,00       2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα        0,00          0,00
         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)                    4.169.372,95                     4.033.403,68    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)  4.169.372,95  4.033.403,68

 


                                     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
                                   31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
                                                                                                                                                Ποσά         Ποσά -
                                                                                                                                              κλειόμενης  προηγούμενης
                                              Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013     Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012                                  χρήσεως 2013  χρήσεως 2012
      Ι.  Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                                                                            Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως  -141.607,08  -41.351,03
         Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                               394.281,87                      481.440,97     (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες)
         Μείον: Κόστος πωλήσεων                                   288.182,73                      309.910,35           προηγούμενων χρήσεων     -642.580,18  -601.229,15
         Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως                106.099,14                      171.530,62     (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
         Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                       2.400,00                         2.400,00           προηγούμενων χρήσεων
         Σύνολο                                                   108.499,14                      173.930,62     Σύνολο                         -784.187,26  -642.580,18
         Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας       51.222,13                         50.327,43                Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος        0,00          0,00
                     3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  116.684,01   167.906,14            144.774,52  195.101,95   Κέρδη προς διάθεση             -784.187,26  -642.580,18
         Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως               -59.407,00                       -21.171,33
         ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα    0,02                               0,04                 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
                              Μείον:                                                                             1. Τακτικό αποθεματικό             0,00          0,00
                         3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα  468,69  -468,67            296,03    -295,99      8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο     -784.187,26  -642.580,18
         Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως                -59.875,67                       -21.467,32                                   -784.187,26  -642.580,18
      ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
                        1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα    0,00                               0,00
                        2. Έκτακτα κέρδη
                                                         0,00                               0,00
                              Μείον:
                       1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα  81.731,41                           19.884
                       2. Έκτακτες ζημιές
                       3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων     0,00     81.731,41                 0,00   19.883,71
         Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)                -81.731,41                       -19.883,71
         ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων     1.172,02
                       Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
                                    στο λειτουργικό κόστος  1.172,02  0,00                  0,00      0,00
         ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων          -141.607,08                       -41.351,03

 


                                                                            Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                                   Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                               Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

              Πογκόης Αλέξανδρος                                          Πογκόη Αικατερίνη ? Ελισάβετ              ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                                                         ΑΔΤ ΑΖ557498

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ADELPO 2014

 
 
                                                         ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΓΚΟΗΣ ΑΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΩ
                                                             ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
                                                   22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
                                                                   ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25346/01ΑΤ/Β/91/1587
                                                                            (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
     Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο                                                                                                                                Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
                                                                                                                                                Ποσά         Ποσά
                                                                                                                                              κλειόμενης   κλειόμενης
                                              Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014     Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013                                  χρήσεως 2014  χρήσεως 2013
                                                              Αναπόσβεστη                       Αναπόσβεστη
                                       Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία     Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία
     Β.  ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                                                                Α.   ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
         4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως     115.294,63    610,86    114.683,77  115.294,63  610,86  114.683,77  Ι.  Μετοχικό Κεφάλαιο
                                                                                                                 (1.648.463 μετοχές του 1 €)   1.648.463,00  1.648.463,00
     Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
      ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις                                                                           ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -
         1. Εδαφικές εκτάσεις -Οικόπεδα   900.255,52     0,00     900.255,52  900.255,52    0,00  900.255,52     Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
         3. Κτίρια και τεχνικά Εργα       609.717,28  539.521,65  70.195,63  609.717,28  539.521,65  70.195,63   2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας  275.181,65  275.181,65
         4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις                                                                       λοιπών περιουσιακών στοιχείων
             και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός  432.646,95  141.938,00  290.708,95  432.630,70  141.921,76  290.708,94
         5. Μεταφορικά μέσα               117.571,09  97.339,28   20.231,81  117.571,09  97.339,28  20.231,81  IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
    &n